Profil verejného obstarávateľa

BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO
Dunajská 36
811 08  Bratislava
IČO : 00164789
DIČ:  2020830009
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica
Číslo účtu: 000000 700470581
IBAN: SK81 8180 0000  0070 0047 0581